Νομικές Υπηρεσίες

  • Αστικές υποθέσεις – Μεταβιβάσεις ακινήτων.
  • Κατοχύρωση εμπορικών σημάτων – ευρεσιτεχνιών .
  • Σύνταξη συμβάσεων.
  • Σύνταξη καταστατικών εταιριών. Εμπορικό και εταιρικό δίκαιο.
  • Παράσταση σε φορολογικές και πάσης φύσεως αρχές για θέματα εμπορικά και φορολογικά.
  • Παροχή συμβουλευτικών νομικών υπηρεσιών.
  • Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO).
  • Παροχή υπηρεσιών διαμεσολαβητή.