Λογιστικά

  • Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών στα γραφεία μας σε δικά μας προγράμματα ή σε δικό σας πρόγραμμα με online σύνδεση , από τον δικό μας χώρο
  • Επίβλεψη επιχειρήσεων με παρουσία μας στον χώρο τους .
  • Εκπαίδευση προσωπικού σας σε λογιστικά προγράμματα , εφ΄ όσον απαιτούν οι ανάγκες σας in house λογιστήριο
  • Έκδοση μισθοδοσίας σε δικά μας προγράμματα στο γραφείο μας .
  • Επικοινωνία και ενημέρωση ΕΡΓΑΝΗ για τις ανάγκες της επιχείρησης σας
  • Εκπόνηση συμβάσεων με τους εργαζομένους και συνεργάτες σας
  • Κάλυψη ασφαλιστικής νομοθεσίας
  • Επιμέλεια προϋπολογισμών και απολογισμός αυτών με παρακολούθηση αποτελεσμάτων , ανάλογα με τις ανάγκες σας , σε μηνιαία βάση ή και συχνότερα με εφόσον επιθυμείτε
  • Έλεγχοι επιχειρήσεων για διαχειριστικούς ή επενδυτικούς λόγους